BAŞVURU VE GENEL KURALLAR

Genel Kurallar ve Tanımlar

Tanımlar;

Jüri: ‘‘İHKİB İnovatif Fikir Maratonu 2021’’kapsamında katılan öğrenci takımlarının çıkardıkları fikir/ürün/hizmetin her modül sonunda sunum veya form üzerinden önceden belirlenen değerlendirme kriterlerine ve Dereceli Puanlama Anahtarı (DPA)’na uygun puanlama yapacak kişidir. Jüri 11 kişiden oluşur ve jüri üyeleri yarışma yürütme komitesi tarafından belirlenir. Jürilerin koordinasyonu Jüri başkanı liderliğinde yapılır.

Mentor: Modül 2 ve Modül 3’te yarışan takımların sektörel, girişimcilik ve ihtiyaca yönelik özel konularda birebir veya toplu olarak destek aldıkları, konularında deneyimli bağımsız kişilerden oluşur. 30-35 kişilik mentor havuzu yarışma yürütme komitesi tarafından belirlendikten sonra takımların ihtiyaçlarına göre eşleştirme yapılır ve mentor-takım görüşmeleri moderatörler tarafından planlanır.

Moderatör: Fikir maratonu boyunca koordinatör öğretmenler, takımlar ve mentorler arasındaki iletişimi sağlayan, dijital platform üzerinden operasyonları ve eğitimleri takip eden ve modüllerin performans/raporlamalarından sorumlu olan kişilerden oluşur. Yarışma yürütme komitesi tarafından belirlenir.

Koordinatör Öğretmen: Okullar tarafından gönüllü öğretmenler arasından görevlendirilen takımların seçilmesi ve fikir maratonu süresince öğrencilerle program yürütücüleri arasında iletişimin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olan öğretmendir. Koordinatör öğretmenlerden moderatörlerle fikir maratonu boyunca koordinasyon bilgilendirme öğrencilerin toplantılara eksiksiz katılmalarını sağlamak ve okullarını öğrenci takımları ile birlikte temsil etmeleri beklenmektedir.

Öğrenci: Okullar tarafından görevlendirilen koordinatör öğretmenlerin kılavuzluğunda 5’er kişilik takım kurarak okullarını Fikir maratonunda temsil etmeye istekli ve gönüllü 10-11 ve 12. Sınıf öğrencileri arasından ve başta moda tasarım teknolojileri alanı olmak üzere tekstil, pazarlama perakende, grafik teknolojileri alanlarında öğrenim gören öğrencilerden, belirlenen gün/saatlerde dijital platformda hazır olmaları beklenmektedir.

Takım: Her okuldan toplam 10 öğrencinin yer aldığı 5’erli grupları ifade etmektedir.
Yarışma başvurusu 14 Eylül – 23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ihkibfikirmaratonu.com/ adresinden gerçekleştirilecektir.

Genel Kurallar;

 • Başvuru formları yarışmaya müracat eden her bir okul tarafından eksiksiz doldurulacaktır.
 • Yarışmaya moda tasarım teknolojileri alanı olmak üzere tekstil, pazarlama perakende, grafik teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.
 • Yarışmaya her okuldan 2 takım katılacaktır. Okullar tarafından belirlenen takımlarda, 10.-11. ve 12. sınıf öğrencilerinden 5’er yarışmacı yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılan takımlar yarışmaya kendi okulları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm öğrenciler aynı okuldan olmak zorundadır.
 • Okullar, yarışmaya katılacak öğrenci grubu ile birlikte kendi okulundan bir koordinatör öğretmen görevlendirecektir.
 • Koordinatör öğretmenler, yarışma başvurularının başlamasından, yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan koordinatör öğretmenler, yarışmalar süresince dijital platformda bulunacaklardır. Haftalık koordinasyon toplantılarına katılmaları beklenmektedir.
 • Okulların yarışacak her bir öğrencisi için “Taahhütname” belgesinin aslını koordinatör öğretmenler İHKİB’e ulaştırmalı ve dijital platforma gerekli veri girişini yapmalıdırlar.
 • Yarışmacılar yarışma başlama saatinden en az 20 dakika önce dijital platformda kendilerine iletilen linki tıklayarak bekleme odasında hazır bulunmalıdır.
 • Yarışma boyunca ilan edilen süreler içerisinde dijital platformda 3 den fazla devamsızlığı olan yarışmacılar eleneceklerdir.
 • Maraton platformuna; moderatörler, koordinatör öğretmenler, jüri, mentorlar, teknik danışmanlar ve yarışmacılar girebilir.
 • Ziyaretçilerin yarışmacılara müdahale, yardım ya da yorumda bulunması yasaktır. Yarışmacılara gönderilen dijital platform linki ziyaretçiler ile paylaşılamaz, böyle bir durumun tespiti halinde yarışmacı takım yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Yarışmacılara, maraton başlamadan önce maratonun yürütülmesine ilişkin tüm yönergeler ve zaman planlaması, yarışma projesi ve materyaller takımlar için kurulacak whatsapp grupları ve /veya dijital platformda kurulacak ortak alanda en geç 2 iş günü öncesinden verilir.
 • Yarışmacılar eleme gününe kadar soru sorma, mentor talep etme ve koçluk alma hakkına sahiptir.
 • Yarışmacı dijital platform alanını (Zoom) izinsiz ya da geçerli bir neden olmaksızın terk edemez.
 • Yarışma Jürisi; 1 başkan ve 10 Jüri üyesinden oluşur.
 • Jüri üyeleri, mentorler, moderatörler ve teknik danışmanlar yarışmacı takım üyesi olarak görev alamazlar.
 • Jüri, açıklanan değerlendirme kriterleri doğrultusunda objektif ve adil bir biçimde değerlendirme yapar.
 • Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır. Karara itiraz kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma süresince yapılan değerlendirmeler yarışmanın final değerlendirme sonuçları açıklanıncaya kadar gizli tutulur.
 • Koordinatör öğretmenler ve yarışacak öğrencilerin, yarışmada kullanacakları demirbaş (bilgisayar) ve sarf malzemeleri okullar tarafından sağlanacaktır
 • Yarışmacılar kendilerine verilen bilgisayar, araç–gereç ve yardımcı materyallerinden sorumludur.
 • Ödüller okullar adına değil öğrenciler adına verilecektir. Ödüller dereceye giren okulların yarışmacılarına eşit pay edilecektir.
 • Katılan her yarışmacıya katılım belgesi, okullarına ise kupa verilecektir.
 • Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.
 • Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen maksimum faydanın sağlanması için;
  Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yarışma Yürütme Kurulu, Yarışmaya katılacak okullarda görev yapan ilgili alan, atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Grubu, Yarışma kategorisinin dökümanlarını hazırlayan, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik ve teknik danışmanlık yapacak öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi, Yarışma takvimini belirleyen ve takip eden, koordinatör öğretmen & takımlar & mentorler ve diğer paydaşların bilgilendirme ve eğitimlerini veren, yarışma süresince moderatörlük & dijital platform uygulamaları & tüm iletişim koordinasyonunu üstlenen, yarışma içersinde yer alan tüm modüllerin analiz ve raporlarını hazırlayan Moderator Ekibi, Yarışmanın kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve yarışma kategorisini derecelendirmek üzere üniversitelerin ilgili alanlarda eğitim veren uzman öğretmenler, üniversitelerin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından seçilmiş Jüri Heyeti, Yarışmanın uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve teknik kontrolleri yapmak ve yarışmayı yönetmek üzere Jüri Başkanı ve Yardımcıları’ndan oluşturulacaktır.